Certifikovaný realitní zprostředkovatel

Volejte 604 430 162

Daň z prodeje

Které daně se vás týkají při prodeji nebo nabytí nemovitosti? Přečtěte si vše potřebné o vaší daňové povinnosti.


Daň z nabytí nemovité věci

Sazba daně z nabytí nemovité věci jsou 4 % a vypočítává se z ceny, která je uvedená v kupní smlouvě.

Daňové přiznání podává kupující, a to na novém formuláři Finančního úřadu. Pokud je více kupujících jedné nemovitosti, podává daňové přiznání každý z nich. Daň se platí finančnímu úřadu do 3 měsíců od provedení vkladu příslušným katastrálním úřadem.

Výpočet daně z nabytí nemovité věci

Základem daně mohou být dvě hodnoty:

  • 100 % prodejní ceny nemovitosti. Přílohou daňového přiznání je zpracovaný odhad nemovitosti.
  • 75 % směrné hodnoty nemovitosti. Tento údaj určuje finanční úřad na základě typu, polohy a charakteru nemovitosti. Jde v zásadě o cenu místně obvyklou.

POZOR: Výše daně se vypočte z vyšší ceny.

Povinné přílohy k daňovém přiznání

  • Kopie Kupní smlouvy (nemusí být ověřená).
  • Originál Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí (posílá prodávajícímu a kupujícímu příslušný katastrální úřad).
  • Originál znaleckého posudku, pokud byl vykonán.

Osvobození od daně z nabytí nemovité věci

Od daně jste osvobozeni při prvním nabytí nového rodinného domu nebo bytové jednotky, jedná-li se o dokončenou, nikoliv rozestavěnou stavbu.

Osvobození platí pouze po prvních 5 let od dokončení stavby, nebo od data začátku jejího užívání (podle toho, co nastane dříve)


Daň z příjmu fyzických osob

Prodej nemovitosti představuje příjem, který podléhá dani z příjmu. Podat přiznání a zaplatit daň musíte do konce března.

Osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovitosti

Pokud využijete získaných peněz pro uspokojení vlastní bytové potřeby – například peníze použijete na koupi nemovitosti určené k bydlení a nebo jste odpovídající částku vynaložili na řešení bytových potřeb v roce předcházejícím.

Pokud máte minimálně dvouleté bydliště v prodávané nemovitosti – bydliště nemusí být totožné s trvalým bydlištěm.

V případě, že máte nemovitost ve vlastnictví minimálně 5 let.

Pokud jste nemovitost nabyli dědictvím po zůstaviteli, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem či manželkou. V tomto případě se doba 5 let zkracuje o dobu, po kterou zůstavitel či zůstavitelé nemovitost prokazatelně vlastnili.

Pokud došlo k převodu členských práv k družstevnímu bytu a doba mezi nabytím členských práv a jejich převodem přesahuje dobu pěti let.


Daň z nemovitých věcí

Kdo a jak platí

Platí ji každý rok vlastníci nemovitosti, v určitých případech i nájemce nebo pachtýř. Daň se skládá z daně z pozemku a daně ze staveb a jednotek.

Přiznání k dani z nemovitosti podáváte jen jednou, poté vám finanční úřad jen posílá výzvu k zaplacení složenkou. Daňové přiznání musíte podat do konce ledna, termín pro zaplacení je do konce května.

TIP: Pokud je daň vyšší než 5 000 Kč, můžete si daň rozdělit na dvě platby. První musíte uhradit do konce května, druhou do konce listopadu.

Nové daňové přiznání

Podáváte jej, pokud jste v předcházejícím roce zdaňovacího období nějakou nemovitost prodali, koupili nebo zdědili, nebo došlo k výrazné změně na stávající nemovitosti – např. stavební úpravy.

V novém přiznání uvádíte jen tu nemovitost, které se změna týká.

Daňové přiznání podává majitel nemovitosti, který je zapsaný k prvnímu lednu příslušného roku na listu vlastnictví vedeném katastrálním úřadem.

POZOR: Pokud má daná nemovitost více vlastníků, podává daňové přiznání každý z nich. To se však netýká společného jmění manželů, kdy přiznání podává jen jeden z manželů.

Chci prodat/pronajmout   »

© Ivana Valášková | ochrana osobních údajů

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top