Certifikovaný realitní zprostředkovatel

Volejte 604 430 162

Vynětí z půdního fondu

Víte, kdy se vás týká vynětí pozemku z půdního fondu? Zjistěte, jak spočítat cenu za vynětí a jak správně zpracovat žádost.


Čeho a koho se týká

Součástí zemědělského půdního fondu jsou tyto druhy pozemku:

 • Orná půda
 • Zahrada
 • Louka
 • Pastvina
 • Trvalý travní porost
 • Chmelnice
 • Vinice

Pokud je stavba umístěna na některém z těchto druhů pozemků, je zpravidla nutný souhlas k odnětí půdy s vyměřením poplatků.


Kdo vynětí zajišťuje

Vynětí z půdního fondu zajišťují orgány ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF). Těmi mohou být:

 • Pověřené obecní úřady
 • Obecní úřady s rozšířenou působností
 • Krajské úřady
 • Ministerstvo životního prostředí

Jak zjistíte cenu za vynětí

Cena se liší podle lokality a typu pozemku.

Cenu lze zjistit výpočtem podle vzorce:

Cena = bonita půdy x koeficient třídy ochrany půdy x koeficient faktoru životního prostředí

Pokud se jedná o stavbu rodinného domu, tak se výpočet provádí podle vzorce:

Cena = bonita půdy x koeficient třídy ochrany půdy

Bonita půdy a koeficient třídy

Bonitu půdy a koeficient třídy zjistíte na internetových stránkách Katastrálního úřadu v detailu konkrétního pozemku.

Tyto informace včetně výpočtu lze zjistit i na:

 • Pověřené obecním úřadě
 • Obecním úřadě s rozšířenou působností
 • Krajském úřadě
 • Ministerstvu životního prostředí

Jaké jsou zákonné lhůty

Vydání souhlasu nepodléhá zákonu č. 500/2004 Sb., správního řádu, a tudíž nejsou lhůty pevně stanoveny. Nejsou však delší než 30 dnů a ve zvlášť složitých případech než 60 dnů.


Přílohy k Žádosti o vyjmutí pozemku ze ZPF

 • Platný výpis z katastru nemovitostí
 • Platný snímek pozemkové mapy z katastru nemovitostí
 • Situační zákres odnímané plochy – konkrétní stavby
 • Řádné odůvodnění stavby – případně návrh variantního řešení
 • Stanoviska (souhlasy) vlastníků pozemků v případě, že žadatel není vlastníkem
 • Výsledky pedologického posudku (ověření stávající bonity půdy)
 • Bilance skrývky kulturní vrstvy půdy (například ornice, drnové vrstvy)
 • Výpočet finančního odvodu ze ZPF
 • Údaje o odvodnění, závlahách a o protierozních opatřeních
 • Plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do ZPF nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy
 • Rodné číslo u fyzické osoby, IČ u právnické osoby

Chci prodat/pronajmout   »

© Ivana Valášková | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top